فشارسنج دیجیتال امرن مدل RS2 فشارسنج دیجیتال امرن مدل RS2

فشارسنج دیجیتال امرن مدل RS2

(5) | (امتیاز این محصول)
2,600,000 تومان
مشاهده
دستگاه فشارسنج امرن مدل M7

دستگاه فشارسنج امرن مدل M7

(5) | (امتیاز این محصول)
5,300,000 تومان
مشاهده
فشارسنج دیجیتال بازویی امرن مدل M6 Comfort فشارسنج دیجیتال بازویی امرن مدل M6 Comfort

فشارسنج دیجیتال بازویی امرن مدل M6 Comfort

(5) | (امتیاز این محصول)
3,900,000 تومان
مشاهده
فشارسنج بازویی امرن مدل M1 Basic فشارسنج بازویی امرن مدل M1 Basic

فشارسنج بازویی امرن مدل M1 Basic

(5) | (امتیاز این محصول)
1,500,000 تومان
مشاهده
فشارسنج دیجیتال بازویی امرن مدل M3 فشارسنج دیجیتال بازویی امرن مدل M3

فشارسنج دیجیتال بازویی امرن مدل M3

(5) | (امتیاز این محصول)
3,100,000 تومان
مشاهده
فشارسنج دیجیتال امرن مدل M2 فشارسنج دیجیتال امرن مدل M2

فشارسنج دیجیتال امرن مدل M2

(5) | (امتیاز این محصول)
2,400,000 تومان
مشاهده
فشار سنج بیورر مدل BM 54 فشار سنج بیورر مدل BM 54

فشار سنج بیورر مدل BM 54

(5) | (امتیاز این محصول)
2,400,000 تومان
مشاهده
فشارسنج دیجیتالی بیورر مدل BM40 فشارسنج دیجیتالی بیورر مدل BM40

فشارسنج دیجیتالی بیورر مدل BM40

(5) | (امتیاز این محصول)
3,300,000 تومان
مشاهده
فشارسنج سخنگوی رزمکس مدل CF175F فشارسنج سخنگوی رزمکس مدل CF175F

فشارسنج سخنگوی رزمکس مدل CF175F

(5) | (امتیاز این محصول)
3,100,000 تومان
مشاهده
فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل Z1 فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل Z1

فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل Z1

(5) | (امتیاز این محصول)
2,000,000 تومان
مشاهده
فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل X1

فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل X1

(5) | (امتیاز این محصول)
1,900,000 تومان
مشاهده
فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل CH155F فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل CH155F

فشارسنج دیجیتال رزمکس مدل CH155F

(5) | (امتیاز این محصول)
1,500,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال امرن مدل HN-300T2 Intelli IT ترازو دیجیتال امرن مدل HN-300T2 Intelli IT

ترازو دیجیتال امرن مدل HN-300T2 Intelli IT

(5) | (امتیاز این محصول)
1,800,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286 ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286

ترازو دیجیتال امرن مدل HN-286

(5) | (امتیاز این محصول)
1,500,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال اکیومد مدل BS-1204

ترازو دیجیتال اکیومد مدل BS-1204

(5) | (امتیاز این محصول)
1,600,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال اکیومد مدل SC9860

ترازو دیجیتال اکیومد مدل SC9860

(5) | (امتیاز این محصول)
1,100,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال اکیومد مدل SC9660

ترازو دیجیتال اکیومد مدل SC9660

(5) | (امتیاز این محصول)
1,600,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال بیورر مدل BF405

ترازو دیجیتال بیورر مدل BF405

(5) | (امتیاز این محصول)
8,900,000 تومان
مشاهده
ترازو بیورر GS206

ترازو بیورر GS206

(5) | (امتیاز این محصول)
1,800,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال بیورر مدل GS11

ترازو دیجیتال بیورر مدل GS11

(5) | (امتیاز این محصول)
1,400,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال بیورر مدل GS203

ترازو دیجیتال بیورر مدل GS203

(5) | (امتیاز این محصول)
1,600,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال بیورر مدل BF 180 ترازو دیجیتال بیورر مدل BF 180

ترازو دیجیتال بیورر مدل BF 180

(5) | (امتیاز این محصول)
6,600,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال بی ول مدل WK-160

ترازو دیجیتال بی ول مدل WK-160

(5) | (امتیاز این محصول)
5,200,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال هوشمند بی ول مدل WK-168BT ترازو دیجیتال هوشمند بی ول مدل WK-168BT

ترازو دیجیتال هوشمند بی ول مدل WK-168BT

(5) | (امتیاز این محصول)
2,100,000 تومان
مشاهده
تب سنج دیجیتال امرن مدل Gentle Temp 720 MC-720-E تب سنج دیجیتال امرن مدل Gentle Temp 720 MC-720-E

تب سنج دیجیتال امرن مدل Gentle Temp 720 MC-720-E

(5) | (امتیاز این محصول)
2,100,000 تومان
مشاهده
تب سنج دیجیتال بی ول مدل WF-4000 تب سنج دیجیتال بی ول مدل WF-4000

تب سنج دیجیتال بی ول مدل WF-4000

(5) | (امتیاز این محصول)
2,200,000 تومان
مشاهده
دماسنج دیجیتال بی ول مدل WF-5000

دماسنج دیجیتال بی ول مدل WF-5000

(5) | (امتیاز این محصول)
2,500,000 تومان
مشاهده
دماسنج دیجیتال بی ول مدل WF-1000

دماسنج دیجیتال بی ول مدل WF-1000

(5) | (امتیاز این محصول)
1,800,000 تومان
مشاهده
تب سنج دیجیتال بیورر مدل FT90 تب سنج دیجیتال بیورر مدل FT90

تب سنج دیجیتال بیورر مدل FT90

(5) | (امتیاز این محصول)
3,000,000 تومان
مشاهده
تب سنج دیجیتال گوشی رزمکس مدل RA600 تب سنج دیجیتال گوشی رزمکس مدل RA600

تب سنج دیجیتال گوشی رزمکس مدل RA600

(5) | (امتیاز این محصول)
2,100,000 تومان
مشاهده
تب سنج رزمکس مدل HA500 تب سنج رزمکس مدل HA500

تب سنج رزمکس مدل HA500

(5) | (امتیاز این محصول)
2,500,000 تومان
مشاهده
تب سنج دیجیتال اکیومد مدل HB500

تب سنج دیجیتال اکیومد مدل HB500

(5) | (امتیاز این محصول)
1,800,000 تومان
مشاهده
تب سنج برکام مدل JXB-178

تب سنج برکام مدل JXB-178

(5) | (امتیاز این محصول)
900,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US464

دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US464

(5) | (امتیاز این محصول)
2,700,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US412

دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US412

(5) | (امتیاز این محصول)
1,900,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور سرد امسیگ مدل  US416A

دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US416A

(5) | (امتیاز این محصول)
4,100,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US444 دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US444

دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US444

(5) | (امتیاز این محصول)
3,700,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US468 دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US468

دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US468

(5) | (امتیاز این محصول)
4,300,000 تومان
مشاهده
بخور سرد و داغ زیکلاس مد مدل Jss-37501a

بخور سرد و داغ زیکلاس مد مدل Jss-37501a

(5) | (امتیاز این محصول)
6,100,000 تومان
مشاهده
بخور سرد زیکلاس مد مدل ZYK-C07

بخور سرد زیکلاس مد مدل ZYK-C07

(5) | (امتیاز این محصول)
3,100,000 تومان
مشاهده
بخور سرد و گرم زیکلاس مد مدل CW02

بخور سرد و گرم زیکلاس مد مدل CW02

(5) | (امتیاز این محصول)
5,200,000 تومان
مشاهده
بخور سرد و گرم زیکلاس مد مدل CW01

بخور سرد و گرم زیکلاس مد مدل CW01

(5) | (امتیاز این محصول)
5,300,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور سرد بیورر مدل LB12 دستگاه بخور سرد بیورر مدل LB12

دستگاه بخور سرد بیورر مدل LB12

(5) | (امتیاز این محصول)
2,400,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد بیورر مدل LB 45

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد بیورر مدل LB 45

(5) | (امتیاز این محصول)
4,800,000 تومان
مشاهده
بخور سرد و گرم بیورر مدل LB88 بخور سرد و گرم بیورر مدل LB88

بخور سرد و گرم بیورر مدل LB88

(5) | (امتیاز این محصول)
7,400,000 تومان
مشاهده

 فروشگاه اینترنتی زنبیل، مقصد شما برای تهیه محصولات پزشکی و سلامتی با کیفیت و قیمت مناسب

در زنبیل، مجموعه‌ای وسیع از محصولات پزشکی و سلامتی از برندهای معتبری همچون بیورر، امرن، امسیگ، زیکلاس مد و بسیاری دیگر ارائه می گردد. از فشارسنج‌ها و تب‌سنج‌های دیجیتال گرفته تا ترازوها، دستگاه‌های بخور و ویلچرها، همه محصولاتی که برای حفظ سلامتی و پیگیری وضعیت پزشکی خود نیاز دارید، در زنبیل به دست شماست.

آیا به دنبال یک فشارسنج دقیق و قابل اعتماد هستید؟ زنبیل مجموعه‌ای از فشارسنج‌های دیجیتال از برندهای معتبر را برای شما فراهم کرده است.

همچنین، اگر به دنبال یک تب‌سنج کارآمد و سریع هستید، ما در زنبیل تب‌سنج‌هایی با کیفیت و دقت بالا را به شما توصیه می‌کنیم.

از ترازوهای دیجیتال برای کنترل وزن خود استفاده می‌کنید؟ در زنبیل ترازوهای با دقت بالا و طراحی زیبا را برای شما فراهم کرده‌ایم.

ماموریت ما در زنبیل ارائه خدمات با کیفیت و بهینه به مشتریان است. با توجه به تضمین بهترین قیمت‌ها و ارائه‌ی محصولات با کیفیت برتر، هدف ما ایجاد یک تجربه خرید راحت و لذت‌بخش برای شماست.

با فروشگاه اینترنتی زنبیل، شما می‌توانید به راحتی و با اطمینان خرید کنید و محصولات پزشکی و سلامتی مورد نیاز خود را به بهترین شکل دریافت کنید.