فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ریشتر مدل 1376 E-Mega

فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ریشتر مدل 1376 E-Mega

(5) | (امتیاز این محصول)
3,600,000 تومان
مشاهده
فشارسنج عقربه ای ریشتر مدل Exacta 1350

فشارسنج عقربه ای ریشتر مدل Exacta 1350

(5) | (امتیاز این محصول)
3,460,000 تومان
مشاهده
فشار سنج دیجیتالی ریشتر مدل Ri-champion N فشار سنج دیجیتالی ریشتر مدل Ri-champion N

فشار سنج دیجیتالی ریشتر مدل Ri-champion N

(5) | (امتیاز این محصول)
5,450,000 تومان
مشاهده
فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ریشتر مدل 1371 E-Mega

فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ریشتر مدل 1371 E-Mega

(5) | (امتیاز این محصول)
3,580,000 تومان
مشاهده
دستگاه فشارسنج مچی بی ول مدل MED-57 دستگاه فشارسنج مچی بی ول مدل MED-57

دستگاه فشارسنج مچی بی ول مدل MED-57

(5) | (امتیاز این محصول)
1,970,000 تومان
مشاهده
دستگاه فشارسنج بازویی بی ول مدل MED-55 دستگاه فشارسنج بازویی بی ول مدل MED-55

دستگاه فشارسنج بازویی بی ول مدل MED-55

(5) | (امتیاز این محصول)
3,550,000 تومان
مشاهده
فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-36 فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-36

فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-36

(5) | (امتیاز این محصول)
2,350,000 تومان
مشاهده
فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-35 فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-35

فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-35

(5) | (امتیاز این محصول)
2,050,000 تومان
مشاهده
فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-33 فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-33

فشارسنج دیجیتال بی ول مدل PRO-33

(5) | (امتیاز این محصول)
1,940,000 تومان
مشاهده
فشارسنج سخنگو زیکلاس مد مدل B01

فشارسنج سخنگو زیکلاس مد مدل B01

(5) | (امتیاز این محصول)
2,540,000 تومان
مشاهده
فشارسنج سخنگو زیکلاس مد مدل B02 فشارسنج سخنگو زیکلاس مد مدل B02

فشارسنج سخنگو زیکلاس مد مدل B02

(5) | (امتیاز این محصول)
2,545,000 تومان
مشاهده
فشارسنج زیکلاس مد مدل 08A

فشارسنج زیکلاس مد مدل 08A

(5) | (امتیاز این محصول)
5,700,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال رزمکس مدل WB101 ترازو دیجیتال رزمکس مدل WB101

ترازو دیجیتال رزمکس مدل WB101

(5) | (امتیاز این محصول)
1,330,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال رزمکس مدلWE-300

ترازو دیجیتال رزمکس مدلWE-300

(5) | (امتیاز این محصول)
3,190,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال امسیگ مدل BD56 کد 99

ترازو دیجیتال امسیگ مدل BD56 کد 99

(5) | (امتیاز این محصول)
2,480,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال امسیگ مدل BD54 کد 521

ترازو دیجیتال امسیگ مدل BD54 کد 521

(5) | (امتیاز این محصول)
2,890,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال امسیگ مدل GW37-F کد 784

ترازو دیجیتال امسیگ مدل GW37-F کد 784

(5) | (امتیاز این محصول)
1,890,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال امسیگ مدل GW31-Z کد 774

ترازو دیجیتال امسیگ مدل GW31-Z کد 774

(5) | (امتیاز این محصول)
1,890,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال بی ول مدل WK-166

ترازو دیجیتال بی ول مدل WK-166

(5) | (امتیاز این محصول)
960,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال بی ول مدل WK-165W

ترازو دیجیتال بی ول مدل WK-165W

(5) | (امتیاز این محصول)
890,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال هوشمند بی ول مدل WK-168BT ترازو دیجیتال هوشمند بی ول مدل WK-168BT

ترازو دیجیتال هوشمند بی ول مدل WK-168BT

(5) | (امتیاز این محصول)
1,860,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال بی ول مدل WK-160

ترازو دیجیتال بی ول مدل WK-160

(5) | (امتیاز این محصول)
4,500,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال بیورر مدل BF 180 ترازو دیجیتال بیورر مدل BF 180

ترازو دیجیتال بیورر مدل BF 180

(5) | (امتیاز این محصول)
5,740,000 تومان
مشاهده
ترازو دیجیتال بیورر مدل GS203

ترازو دیجیتال بیورر مدل GS203

(5) | (امتیاز این محصول)
1,380,000 تومان
مشاهده
تب سنج برکام مدل JXB-178

تب سنج برکام مدل JXB-178

(5) | (امتیاز این محصول)
750,000 تومان
مشاهده
تب سنج دیجیتال اکیومد مدل HB500

تب سنج دیجیتال اکیومد مدل HB500

(5) | (امتیاز این محصول)
1,540,000 تومان
مشاهده
تب سنج رزمکس مدل HA500 تب سنج رزمکس مدل HA500

تب سنج رزمکس مدل HA500

(5) | (امتیاز این محصول)
2,140,000 تومان
مشاهده
تب سنج دیجیتال گوشی رزمکس مدل RA600 تب سنج دیجیتال گوشی رزمکس مدل RA600

تب سنج دیجیتال گوشی رزمکس مدل RA600

(5) | (امتیاز این محصول)
1,820,000 تومان
مشاهده
تب سنج دیجیتال بیورر مدل FT90 تب سنج دیجیتال بیورر مدل FT90

تب سنج دیجیتال بیورر مدل FT90

(5) | (امتیاز این محصول)
2,570,000 تومان
مشاهده
دماسنج دیجیتال بی ول مدل WF-1000

دماسنج دیجیتال بی ول مدل WF-1000

(5) | (امتیاز این محصول)
1,600,000 تومان
مشاهده
دماسنج دیجیتال بی ول مدل WF-5000

دماسنج دیجیتال بی ول مدل WF-5000

(5) | (امتیاز این محصول)
2,190,000 تومان
مشاهده
تب سنج دیجیتال بی ول مدل WF-4000 تب سنج دیجیتال بی ول مدل WF-4000

تب سنج دیجیتال بی ول مدل WF-4000

(5) | (امتیاز این محصول)
1,930,000 تومان
مشاهده
تب سنج دیجیتال امرن مدل Gentle Temp 720 MC-720-E تب سنج دیجیتال امرن مدل Gentle Temp 720 MC-720-E

تب سنج دیجیتال امرن مدل Gentle Temp 720 MC-720-E

(5) | (امتیاز این محصول)
1,810,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور سرد بی ول مدل PRO-12

دستگاه بخور سرد بی ول مدل PRO-12

(5) | (امتیاز این محصول)
2,550,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور سرد بی ول مدل PRO10

دستگاه بخور سرد بی ول مدل PRO10

(5) | (امتیاز این محصول)
2,350,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور سرد و گرم بی ول مدل MED-14

دستگاه بخور سرد و گرم بی ول مدل MED-14

(5) | (امتیاز این محصول)
5,500,000 تومان
مشاهده
بخور سرد و گرم بیورر مدل LB88 بخور سرد و گرم بیورر مدل LB88

بخور سرد و گرم بیورر مدل LB88

(5) | (امتیاز این محصول)
6,410,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد بیورر مدل LB 45

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد بیورر مدل LB 45

(5) | (امتیاز این محصول)
4,140,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور سرد بیورر مدل LB12 دستگاه بخور سرد بیورر مدل LB12

دستگاه بخور سرد بیورر مدل LB12

(5) | (امتیاز این محصول)
2,100,000 تومان
مشاهده
بخور سرد و گرم زیکلاس مد مدل CW01

بخور سرد و گرم زیکلاس مد مدل CW01

(5) | (امتیاز این محصول)
4,580,000 تومان
مشاهده
بخور سرد و گرم زیکلاس مد مدل CW02

بخور سرد و گرم زیکلاس مد مدل CW02

(5) | (امتیاز این محصول)
4,550,000 تومان
مشاهده
بخور سرد زیکلاس مد مدل ZYK-C07

بخور سرد زیکلاس مد مدل ZYK-C07

(5) | (امتیاز این محصول)
2,690,000 تومان
مشاهده
بخور سرد و داغ زیکلاس مد مدل Jss-37501a

بخور سرد و داغ زیکلاس مد مدل Jss-37501a

(5) | (امتیاز این محصول)
5,300,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US468 دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US468

دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US468

(5) | (امتیاز این محصول)
3,700,000 تومان
مشاهده
دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US444 دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US444

دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US444

(5) | (امتیاز این محصول)
3,190,000 تومان
مشاهده

 فروشگاه اینترنتی زنبیل، مقصد شما برای تهیه محصولات پزشکی و سلامتی با کیفیت و قیمت مناسب

در زنبیل، مجموعه‌ای وسیع از محصولات پزشکی و سلامتی از برندهای معتبری همچون بیورر، امرن، امسیگ، زیکلاس مد و بسیاری دیگر ارائه می گردد. از فشارسنج‌ها و تب‌سنج‌های دیجیتال گرفته تا ترازوها، دستگاه‌های بخور و ویلچرها، همه محصولاتی که برای حفظ سلامتی و پیگیری وضعیت پزشکی خود نیاز دارید، در زنبیل به دست شماست.

آیا به دنبال یک فشارسنج دقیق و قابل اعتماد هستید؟ زنبیل مجموعه‌ای از فشارسنج‌های دیجیتال از برندهای معتبر را برای شما فراهم کرده است.

همچنین، اگر به دنبال یک تب‌سنج کارآمد و سریع هستید، ما در زنبیل تب‌سنج‌هایی با کیفیت و دقت بالا را به شما توصیه می‌کنیم.

از ترازوهای دیجیتال برای کنترل وزن خود استفاده می‌کنید؟ در زنبیل ترازوهای با دقت بالا و طراحی زیبا را برای شما فراهم کرده‌ایم.

ماموریت ما در زنبیل ارائه خدمات با کیفیت و بهینه به مشتریان است. با توجه به تضمین بهترین قیمت‌ها و ارائه‌ی محصولات با کیفیت برتر، هدف ما ایجاد یک تجربه خرید راحت و لذت‌بخش برای شماست.

با فروشگاه اینترنتی زنبیل، شما می‌توانید به راحتی و با اطمینان خرید کنید و محصولات پزشکی و سلامتی مورد نیاز خود را به بهترین شکل دریافت کنید.