کولر گازی 24000  اینورتر گرین مدل GWS-H24P1T1A

کولر گازی 24000 اینورتر گرین مدل GWS-H24P1T1A

(5) | (امتیاز این محصول)
46,490,000 تومان
مشاهده
کولر گازی 18000 اینورتر گرین مدل GWS-H18P1T1A

کولر گازی 18000 اینورتر گرین مدل GWS-H18P1T1A

(5) | (امتیاز این محصول)
32,900,000 تومان
مشاهده
کولر گازی 24000 گرین مدل GSW-H24P1T1/R1

کولر گازی 24000 گرین مدل GSW-H24P1T1/R1

(5) | (امتیاز این محصول)
38,300,000 تومان
مشاهده
کولر گازی 12000 اینورتر گرین مدل GWS-H12P1T1A

کولر گازی 12000 اینورتر گرین مدل GWS-H12P1T1A

(5) | (امتیاز این محصول)
33,800,000 تومان
مشاهده
کولر گازی 24 هزار پاکشوما مدل MPF-24CH

کولر گازی 24 هزار پاکشوما مدل MPF-24CH

(5) | (امتیاز این محصول)
38,390,000 تومان
مشاهده
کولر گازی 18 هزار پاکشوما مدل MPF 18CH

کولر گازی 18 هزار پاکشوما مدل MPF 18CH

(5) | (امتیاز این محصول)
32,960,000 تومان
مشاهده
کولر گازی 9 هزار پاکشوما مدل MPF 09CH

کولر گازی 9 هزار پاکشوما مدل MPF 09CH

(5) | (امتیاز این محصول)
21,200,000 تومان
مشاهده
کولر گازی 12 هزار پاکشوما مدل MPF-12CH

کولر گازی 12 هزار پاکشوما مدل MPF-12CH

(5) | (امتیاز این محصول)
21,100,000 تومان
مشاهده
کولر گازی 9 هزار تی سی ال مدل TAC-09CHSA1/XA41 کولر گازی 9 هزار تی سی ال مدل TAC-09CHSA1/XA41

کولر گازی 9 هزار تی سی ال مدل TAC-09CHSA1/XA41

(5) | (امتیاز این محصول)
21,190,000 تومان
مشاهده
کولر گازی 12 هزار تی سی ال مدل TAC-12CHSA1/XA41 کولر گازی 12 هزار تی سی ال مدل TAC-12CHSA1/XA41

کولر گازی 12 هزار تی سی ال مدل TAC-12CHSA1/XA41

(5) | (امتیاز این محصول)
22,650,000 تومان
مشاهده
پنکه تکنو مدل Te-9200

پنکه تکنو مدل Te-9200

(5) | (امتیاز این محصول)
2,670,000 تومان
مشاهده
پنکه برفاب مدل SF2020

پنکه برفاب مدل SF2020

(5) | (امتیاز این محصول)
1,870,000 تومان
مشاهده
پنکه سام مدل EF-1302

پنکه سام مدل EF-1302

(5) | (امتیاز این محصول)
5,500,000 تومان
مشاهده
پنکه سقفی سایا مدل 140

پنکه سقفی سایا مدل 140

(5) | (امتیاز این محصول)
2,590,000 تومان
مشاهده
پنکه تکنو مدل Te-9160

پنکه تکنو مدل Te-9160

(5) | (امتیاز این محصول)
2,800,000 تومان
مشاهده
پنکه تولیپس مدل SF-405R

پنکه تولیپس مدل SF-405R

(5) | (امتیاز این محصول)
2,500,000 تومان
مشاهده
پنکه تولیپس مدل SF-401

پنکه تولیپس مدل SF-401

(5) | (امتیاز این محصول)
1,950,000 تومان
مشاهده
پنکه تولیپس مدل SF-404R

پنکه تولیپس مدل SF-404R

(5) | (امتیاز این محصول)
2,670,000 تومان
مشاهده
پنکه تولیپس مدل SF-405R پنکه تولیپس مدل SF-405R

پنکه تولیپس مدل SF-405R

(5) | (امتیاز این محصول)
2,730,000 تومان
مشاهده
پنکه پارس خزر مدل FSR-SHIBA پنکه پارس خزر مدل FSR-SHIBA

پنکه پارس خزر مدل FSR-SHIBA

(5) | (امتیاز این محصول)
3,840,000 تومان
مشاهده
پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI

پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI

(5) | (امتیاز این محصول)
2,240,000 تومان
مشاهده
پنکه پارس خزر مدل 4070R پنکه پارس خزر مدل 4070R

پنکه پارس خزر مدل 4070R

(5) | (امتیاز این محصول)
3,100,000 تومان
مشاهده
کولر سلولزی 3500 انرژی مدل VC0380 کولر سلولزی 3500 انرژی مدل VC0380

کولر سلولزی 3500 انرژی مدل VC0380

(5) | (امتیاز این محصول)
12,900,000 تومان
مشاهده
کولر سلولوزی 3500 انرژی مدل EC0350 کولر سلولوزی 3500 انرژی مدل EC0350

کولر سلولوزی 3500 انرژی مدل EC0350

(5) | (امتیاز این محصول)
10,910,000 تومان
مشاهده
کولر سلولزی 7000 تبخیری انرژی مدل EC0700 کولر سلولزی 7000 تبخیری انرژی مدل EC0700

کولر سلولزی 7000 تبخیری انرژی مدل EC0700

(5) | (امتیاز این محصول)
21,280,000 تومان
مشاهده
کولر سلولزی 5500 انرژی مدل EC0570e کولر سلولزی 5500 انرژی مدل EC0570e

کولر سلولزی 5500 انرژی مدل EC0570e

(5) | (امتیاز این محصول)
14,800,000 تومان
مشاهده
کولر سلولوزی سپهر الکتریک مدل SE500

کولر سلولوزی سپهر الکتریک مدل SE500

(5) | (امتیاز این محصول)
14,170,000 تومان
مشاهده
کولر آبی 3500 سپهر الکتریک مدل SE400-UD کولر آبی 3500 سپهر الکتریک مدل SE400-UD

کولر آبی 3500 سپهر الکتریک مدل SE400-UD

(5) | (امتیاز این محصول)
9,890,000 تومان
مشاهده
کولر آبی 7000 سپهر الکتریک مدل SE700 کولر آبی 7000 سپهر الکتریک مدل SE700

کولر آبی 7000 سپهر الکتریک مدل SE700

(5) | (امتیاز این محصول)
13,190,000 تومان
مشاهده
کولر آبی 5000 سپهر الکتریک مدل SE500 کولر آبی 5000 سپهر الکتریک مدل SE500

کولر آبی 5000 سپهر الکتریک مدل SE500

(5) | (امتیاز این محصول)
11,480,000 تومان
مشاهده
کولر آبی 3500 سپهر الکتریک مدل SE350 کولر آبی 3500 سپهر الکتریک مدل SE350

کولر آبی 3500 سپهر الکتریک مدل SE350

(5) | (امتیاز این محصول)
8,560,000 تومان
مشاهده
کولر آبی 2800 آبسال مدل AC26 کولر آبی 2800 آبسال مدل AC26

کولر آبی 2800 آبسال مدل AC26

(5) | (امتیاز این محصول)
4,870,000 تومان
مشاهده
کولر آبی 5500 آبسال مدل AC55 کولر آبی 5500 آبسال مدل AC55

کولر آبی 5500 آبسال مدل AC55

(5) | (امتیاز این محصول)
11,180,000 تومان
مشاهده
بخاری برقی آبسال مدل 341F

بخاری برقی آبسال مدل 341F

(5) | (امتیاز این محصول)
1,700,000 تومان
مشاهده
بخاری برقی آبسال مدل 330F

بخاری برقی آبسال مدل 330F

(5) | (امتیاز این محصول)
1,050,000 تومان
مشاهده
بخاری برقی آبسال مدل 336

بخاری برقی آبسال مدل 336

(5) | (امتیاز این محصول)
1,450,000 تومان
مشاهده
فن هیتر تک الکتریک مدل CH1108-500W فن هیتر تک الکتریک مدل CH1108-500W

فن هیتر تک الکتریک مدل CH1108-500W

(5) | (امتیاز این محصول)
880,000 تومان
مشاهده
بخاری برقی برفاب مدل 2200

بخاری برقی برفاب مدل 2200

(5) | (امتیاز این محصول)
1,540,000 تومان
مشاهده
بخاری برقی برفاب مدل QH-3000

بخاری برقی برفاب مدل QH-3000

(5) | (امتیاز این محصول)
1,750,000 تومان
مشاهده
بخاری برقی فن دار برفاب مدل QH-2800

بخاری برقی فن دار برفاب مدل QH-2800

(5) | (امتیاز این محصول)
1,810,000 تومان
مشاهده
بخاری برقی برفاب مدل QH-2000

بخاری برقی برفاب مدل QH-2000

(5) | (امتیاز این محصول)
760,000 تومان
مشاهده
بخاری کانوکتور پارس خزر مدل CH2000TL

بخاری کانوکتور پارس خزر مدل CH2000TL

(5) | (امتیاز این محصول)
1,800,000 تومان
مشاهده
فن هیتر پارس خزر مدل SH2000E فن هیتر پارس خزر مدل SH2000E

فن هیتر پارس خزر مدل SH2000E

(5) | (امتیاز این محصول)
1,690,000 تومان
مشاهده
بخاری کانوکتور پارس خزر مدل CH2000TM

بخاری کانوکتور پارس خزر مدل CH2000TM

(5) | (امتیاز این محصول)
1,630,000 تومان
مشاهده
فن هیتر پارس خزر مدل FH2000P

فن هیتر پارس خزر مدل FH2000P

(5) | (امتیاز این محصول)
1,130,000 تومان
مشاهده
شومینه گازی پلار مدل 334

شومینه گازی پلار مدل 334

(5) | (امتیاز این محصول)
4,950,000 تومان
مشاهده
بخاری گازی پلار مدل 322 invent

بخاری گازی پلار مدل 322 invent

(5) | (امتیاز این محصول)
3,280,000 تومان
مشاهده
بخاری گازی پلار مدل INVENT بخاری گازی پلار مدل INVENT

بخاری گازی پلار مدل INVENT

(5) | (امتیاز این محصول)
3,050,000 تومان
مشاهده
فن هیتر گازی انرژی مدل GH0640-GE.fan فن هیتر گازی انرژی مدل GH0640-GE.fan

فن هیتر گازی انرژی مدل GH0640-GE.fan

(5) | (امتیاز این محصول)
53,000,000 تومان
مشاهده
فن هیتر گازی انرژی مدل GH0625

فن هیتر گازی انرژی مدل GH0625

(5) | (امتیاز این محصول)
31,500,000 تومان
مشاهده
بخاری گازی نیک کالا مدل ایده آل کد MN9

بخاری گازی نیک کالا مدل ایده آل کد MN9

(5) | (امتیاز این محصول)
3,590,000 تومان
مشاهده
بخاری گازی نیک کالا مدل آفتاب AF18

بخاری گازی نیک کالا مدل آفتاب AF18

(5) | (امتیاز این محصول)
4,950,000 تومان
مشاهده
بخاری گازی شومینه ای نیک کالا مدل نفیس MC30 بخاری گازی شومینه ای نیک کالا مدل نفیس MC30

بخاری گازی شومینه ای نیک کالا مدل نفیس MC30

(5) | (امتیاز این محصول)
7,960,000 تومان
مشاهده
بخاری گازی نیک کالا مدل سحر MN6

بخاری گازی نیک کالا مدل سحر MN6

(5) | (امتیاز این محصول)
3,500,000 تومان
مشاهده
بخاری گازی نیک کالا مدل هوشمند AB7

بخاری گازی نیک کالا مدل هوشمند AB7

(5) | (امتیاز این محصول)
4,000,000 تومان
مشاهده
بخاری گازی آبسال مدل هوشمند کد 405 بخاری گازی آبسال مدل هوشمند کد 405

بخاری گازی آبسال مدل هوشمند کد 405

(5) | (امتیاز این محصول)
3,040,000 تومان
مشاهده
بخاری گازی آبسال مدل 431G

بخاری گازی آبسال مدل 431G

(5) | (امتیاز این محصول)
2,400,000 تومان
مشاهده

فروشگاه اینترنتی زنبیل، مقصد شما برای تجربه‌ی خریدی منحصر به فرد در دنیای تهویه مطبوع
در زنبیل، ما به معرفی یک مجموعه وسیع از محصولات تهویه مطبوع از برندهای معتبری همچون ال جی، سامسونگ، هایسنس، اجنرال، گری، ایران رادیاتور و جی پلاس و.... می‌پردازیم. از کولرهای گازی و آبی گرفته تا پنکه‌ها و بخاری‌های برقی و گازی، همه محصولاتی که برای ایجاد آرامش و راحتی در خانه لازم دارید، در زنبیل در دسترس شماست.

آیا به دنبال یک کولر گازی با کارایی بالا و مصرف انرژی کم هستید؟ در زنبیل ما کولرهای گازی از برندهای برتر با تکنولوژی‌های مدرن را برای شما فراهم کرده‌ایم. همچنین، اگر به دنبال کولر آبی ایستاده یا قابل حمل هستید، مجموعه‌ی گسترده‌ای از کولرهای آبی با طراحی‌ها و اندازه‌های مختلف را در زنبیل خواهید یافت.

به دنبال یک پنکه موثر برای تهویه هوای سریع و موثر هستید؟ در زنبیل ما پنکه‌های متنوعی با سرعت‌ها و حالت‌های مختلف را برای شما فراهم کرده‌ایم تا در هر فضایی بتوانید از هوای خنک و روان لذت ببرید.

همچنین، اگر به دنبال یک بخاری برقی یا گازی برای گرمایی در فصول سرد سال هستید، ما در زنبیل بخاری‌هایی با کیفیت و کارایی بالا را به شما پیشنهاد می‌دهیم تا در هر زمان و در هر مکان از گرمای آن لذت ببرید.

هدف ما در زنبیل ارائه‌ی خدمات با کیفیت و بهینه به مشتریان است. با تضمین بهترین قیمت‌ها و محصولات با کیفیت برتر، ما به دنبال ایجاد یک تجربه خرید لذت‌بخش و بی‌نظیر برای شما هستیم.

با زنبیل، تجربه‌ی خریدی آسان، مطمئن و لذت‌بخش را تجربه کنید و محیطی مطبوع و راحت را در خانه خود به ارمغان بیاورید.